Software development l พัฒนาซอฟต์แวร์/เขียนโปรแกรม

บริกาพัฒนาซอฟต์แวร โปรแกรม ตามความต้องการของคุณ สร้างซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจ การจัดการ และการจัดเก็บข้อมูลรายการ วิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ธุรกิจรองรับการทำงานได้มากขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยงานที่เราพัฒนาจะอยู่บน Google Cloud , Amazon ES2 คุณสามารถทำงานทุกที่ ทุกเวลา บนมือถือและคอมพิวเตอร์ บนเทคโนโลยี Angular JS, Fullter , IONIC , Firebase , LINE LIFF , React Native, Google Cloud Platform , TypeScript , Swift , Android