ทำความรู้จักบริการ INTELSENSE เครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ระบบ INTELSENSE เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ – by phuketsoftgroup

  INTELSENSE เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบของพวกเรา Phuketsoftgroup ได้ออกแบบ โดยระบบสามารถที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมบนโลกสื่อสังคมออนไลน์ให้เจ้าของกิจการสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ผ่านระบบเว็ปไซต์ รองรับรูปแบบการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แท๊ปเล็ต และ สมาทโฟน 

  INTELSENSE เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน หรือที่เรียกกันว่า ‘Social Listening’ ที่มีความจำเป็นต่อความต้องการของตลาดและสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยเครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อความพึ่งพอใจในการใช้บริการ และรวมถึงภาพลักษณ์ที่มีต่อองค์กร ได้ทันท่วงที เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ จะทำให้ผู้ใช้งานได้ทราบว่าเกิดขึ้น อย่างไร เมื่อไหร่ และทำไมถึงเกิดปัญหาเหล่านั้นขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

 การทำงานของ INTELSENSE จะแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ขั้นตอน

1.เก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลด้วยคีย์เวิร์ดจากระบบที่มีความครอบคลุมและความแม่นยำสูง

2.คัดกรอง
ระบบทำการคัดกรองข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและข้อมูลขยะออก 1ชิ้น

3.วิเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญอ่านข้อมูล วิเคราะห์ และจัดกลุ่มข้อมูลตามวัตถุประสงค์

4.รูปแบบรายงาน
ส่งรายงานในรูปบบที่ลูกค้าต้องการ เช่น แบ่งกลุ่มผู้รับ แบ่งหัวข้อการส่ง


ประโยชน์ของ Intelsense ที่จะได้รับ

   – รับฟังเสียงของผู้บริโภคที่ไม่พอใจต่อแบรนด์ สินค้าหรือบริการเพื่อแก้ไข และค้นหาต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่าง
ทันท่วงที ก่อนที่จะลุกลามออกไปจนกลายเป็น Crisis
   – รับฟังความเข้าใจผิดของผู้บริโภคและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างทันท่วงที เพื่อลดปัญหาความเข้าใจผิดในตัวสินค้าหรือ
บริการชนะใจลูกค้าด้วยการตอบข้อซักถามที่ผู้บริโภคก าลังมีความสงสัย
   – มองหาความต้องการของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ (Buying Signal) เพื่อนำไปสู่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
แม่นยำ อีกทั้งยังช่วย สร้างกระแสเชิงบวกให้แก่ผู้ที่ก าลังมีความสนใจในสินค้า หรือบริการในลักษณะเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
   – รับฟังความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคู่แข่งบนโลก
ออนไลน์

thThai